AUTIZAM GOVORI – ČUJETE LI?

Autizam govori, jer upozorava:
– na sve veći broj osoba s autizmom u svijetu,
– na potrebu za što ranijim dijagnosticiranjem i stručnim defektološkim radom,
– na potrebu za prihvaćanjem autizma u društvu,
– na nužnost rješavanja dugogodišnjih problema vezanih uz dijagnostiku, zakonska rješenja i brigu o osobama s autizmom u Hrvatskoj.

Autizam govori i kroz osmijeh svakog djeteta s autizmom u Dubrovniku i Dubrovačko – neretvanskoj županiji, koje zahtijeva poštivanje prava koja mu pripadaju.

Dijete s autizmom zaslužuje:
– prihvaćanje u društvu, a ne sažaljenje
– kvalitetan i stručan defektološki rad, ne improvizaciju
– uz osobnog asistenta u vrtiću i uz asistenta u nastavi, biti prisutno u redovnim vrtićkim grupama i redovnim školskim razredima, a ne izolirano u posebnim institucijama.

Dijete s autizmom treba istinsku inkluziju u vrtićima i školama, jer jedino boraveći s vršnjacima može učiti socijalne kontakte, nužne kako bi se moglo prilagođavati društvu. Sustav ga najčešće izolira, onemogućujući mu druženje s vršnjacima ograničavanjem boravka u redovnim vrtićkim ili školskim programima. No, ono treba pažnju i strpljenje, podršku i prihvaćanje svih nas.

Što je autizam?

Autizam je kompleksan i sveobuhvatni razvojni poremećaj koji traje cijeli život. Donosi teškoće u socijalnoj interakciji, u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te u imaginaciji. Nerijetko su, uz autizam, prisutne i teškoće senzorne integracije. Zbog postojanja različitih oblika i stupnjeva autizma govori se o autističnom spektru.

Učestalost autizma

Poremećaji iz autističnog spektra obuhvaćaju 6 od 1000 osoba. Češće se pojavljuju kod dječaka, u omjeru 3:1.